Yükleniyor...

Sütbank Sözleşme

Anasayfa / Sütbank Sözleşme

Sütbank Sözleşme

Anasayfa / Sütbank Sözleşme

KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

                                                                                                                                                            
SÖZLEŞME NO: ………..

Madde.1 Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme bir tarafta (bundan sonra “FİRMA” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………………………………. (bundan sonra “KATILIMCI” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde imzalanmıştır.

Madde.2 Taraflara İlişkin Bilgiler

FİRMA                                                 : ÖZKAN HAYVANCILIK – MEMİLİ OFLAZ - SAHİDE OFLAZ

Adresi                                                  : Apak Mah. Mutlu Sk. No: 7 Karapınar / KONYA

Telefon                                                               : 0.534 656 00 50

E-Mail Adresi                                    : bilgi@ozkanhayvancilik.com

 

KATILIMCI                                           : …………………………………………………………………….

Adresi                                                  : …………………………………………………………………….

Telefon                                                : ………………………………………..

E-Mail Adresi                                       : ………………………………………..

 

Her iki taraf belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri taraflara tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla elden teslim, posta, posta kuryesi veya elektronik posta gibi yollarla bildirimde bulunabilirler.

Madde.3 Sözleşmenin Dili

Sözleşmenin Dili Türkçe’dir.

Madde.4  Sözleşmenin Kapsamı

Bu sözleşme firma ile katılımcı arasında tarafların görev ve sorumluluklarını belirlemeyi amaçlar.

Madde.5 İş Tanımı

5.1 Sözleşme Konusu

Firma ve katılımcıların beraberce süt üretimi yapması. Katılımcılar canlı gebe düve alımı yaparak, firmanın tesis ettiği çiftlikte bu hayvanlardan süt üretmek ve bu üretilen sütten katılımcılara kâr dağıtma işidir.

5.2 Bu sözleşmenin içeriği aşağıdaki şekildedir.

1- Katılımcılar firmaya her bir düve için ............... TL vererek düve alımı yaptırmak suretiyle işletmeye katılım yapacaklardır. Firma tarafından bütün testlerden geçmiş saf Holstein cinsi gebe düve alımı yapılacaktır.

2- İneklerin gebelik durumu dikkate alınarak katılımcıya katılım tarihinden itibaren yılın her 10 (on) ayı her bir düve için ................ TL için ............. Litre süt parası verilecektir.

3- Firma tarafından toplu olarak süt satışı yapılacak olup, süt birim fiyatı Ulusal Süt Konseyince belirlenen fiyat üzerinden yapılır. Piyasa koşulları ve süt satılan diğer ticari işletmelerden kaynaklanan gecikmeler katılımcıya bildirilmek suretiyle katılımcıya yapılacak ödemelerde ticari teamüllere uygun gecikme olması temerrüt nedeni sayılmayacaktır.

4- Firmaya süt ödemesi yapıldıktan sonra 5 (beş) gün içerisinde katılımcılara ödemeler yapılacaktır.

5- Katılımcılar sadece gebe düve bedeli ödeyecek olup, bunun dışında katılımcılardan herhangi bir bedel alınmayacaktır.

6- Katılımcılar her türlü risk veya olumsuz gelişmelerden etkilenmeyecek olup, ayda net olarak her bir düve için ............. Lt süt bedeli alacaklardır.

7- Hayvanların sigortası düve bedeli üzerinden firma tarafından yaptırılacaktır.

8- Katılımcılara ilk geri ödeme ertesi ayın 15’inde başlamak üzere her ay ödeme yapılacaktır. Katılım tarihinden itibaren 10 (on) ay süt parası verilecektir. Sözleşme süresi bitiminde ayrılmak isteyen katılımcılar ayrılmak istediklerini firmaya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Sözleşme bitime ile ayrılması durumunda en geç 60 (altmış) gün içinde katılım bedeli katılımcıya ödenir.

En az 2 (iki) yıl sistemde kalmak zorunludur.

9- Doğacak yavrular işletmenin olacaktır. Her türlü destek ve teşvikler işletme tarafından alınacak ve işletmeye kalacaktır.

10- Katılımcılara teminat olarak sözleşme eki olan ve (katılım tutarı miktarında) ……/…… / 20…..

Tarihli 24 (yirmidört) aylık teminat senedi firma tarafından katılımcıya verilecektir.  ……../……./20…..

Tarihli ................. TL tutarlı teminat senedi bu sözleşmeye istinaden katılımcı ……………………………………………. İsimli kişiye tarafımızca imzalanıp verilmiştir. Sözleşme süresi bitiminde senet hükümsüz olup geri alınacaktır. Bu teminat senedi ciro edilemez ve başkasına verilemez. Katılım bedeli ödemesi yapıldıktan sonra teminat senedi hükümsüzdür.

Madde.6 Sözleşme Bedeli

Bu sözleşme bedeli toplam 1 (bir) adet inek bedeli olarak .................. TL’dir.

Madde.7 Sözleşmenin Süresi

Bu sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay süreyi kapsayan ….../…../20….

Tarihinden ……./……/20….. tarihine kadardır.

Madde.8 Ödeme Yeri ve Şartları

Sözleşme bedeli olarak katılımcının alacağı bedel aylık dönemler halinde katılımcıya makbuz karşılığında veya vereceği banka hesap numarasına firma tarafından yatırılır.

Madde.9  Sözleşmenin Feshi

a)      Tarafların mutabakatı durumunda sözleşme kendiliğinden fesholur.

Madde.10 Mücbir Sebepler

Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebeplerden dolayı firma veya katılımcı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu sebeplerin geçerli olması için, taraflardan kaynaklanan bir sorunun ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmemesi engel nitelikte olması tarafların bu engeli ortadan kaldırmaya gücü yetmemesi, mücbir sebeplerin yerine geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içerisinde tarafların yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelenmesi zorunludur.

Madde.11 Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin ve eklerinin uygulanmasında ortaya çıkan itilaflar Karapınar Mahkemelerinde çözülür.

Madde.12 Sözleşmenin İmzalanması

13 maddeden ibaret olan işbu sözleşme ve ekleri firma ve katılımcı tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra iki suret olarak tanzim ve imza altına alınarak birer nüshası taraflarca alıkonulmuştur.

Madde.13 Yürürlük Tarihi

İşbu sözleşme katılımcının sözleşmede belirtilen düve bedelini nakit olarak firmanın banka hesabına yatırdıktan sonra veya şirket muhasebesine nakit ödeme yapıp, kaşeli ve imzalı tahsilat makbuzu katılımcıya ibraz edildikten sonra yürürlüğe girecektir.

 

FİRMA                                                                                                                                               KATILIMCI


SÖZLEŞMEYİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRİN.

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0534) 656 0 050

Copyright © 2017 - Her Hakkı Saklıdır. - Powered by Garbiyar Medya